Share |

Právě teď ve Veletržním paláci: Jan Kotík (1916-2002)

foto: pořadatel akce

Výstavu "Jan Kotík  1916–2002" připravila Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění. 

Jan Kotík (1916–2002) byl malíř celoživotně zaujatý tématem podstaty uměleckého díla a jeho role ve společnosti, schopný výrazné intelektuální reflexe. Výchozí pojetí obrazové plochy opakovaně transformoval, dospěl k různým variantám malířského objektu. Vytvářel i grafiky, kresby, koláže, invenčně zasáhl do sféry užitého umění a průmyslového designu, realizoval se v teoretické oblasti. Celek jeho díla tvoří živý proměnný proud, založený na metodě transformování daností. Vypovídá o prosazování svobodného moderního projevu – ve válečném období proti ideologii „zvrhlého umění“, po roce 1948 proti kulturní politice socialistického realismu; o snaze obstát v evropském uměleckém kontextu. Koncept retrospektivní výstavy reflektuje hlavní témata jednotlivých etap i výjimečnou šíři volených médií a jejich vzájemnou propojenost. Chronologické řazení je kombinováno s konfrontacemi napříč odlišnými obdobími, neboť od sedmdesátých let se Jan Kotík opakovaně vracel k dříve řešeným problémům. Struktura výstavy se zaměřuje především na autorovy průzkumy možností malby.

Jan Kotík absolvoval v letech 1935–1941 Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (ateliér Jaroslava Bendy). Na přelomu třicátých a čtyřicátých let ve svých malbách reflektoval téma války. Jeho raná tvorba vychází z posurrealistické a pokubistické estetiky, je spjata s působením v umělecké Skupině 42. Výraznou kapitolu tvoří období Kotíkových aktivit v rámci Ústředí lidové a umělecké výroby (1947–1953),kde prosazoval levicové představy o transformační síle výtvarného umění. Četně publikoval v časopise Tvar; zajímala jej především oblast skla, za návrh monumentální prostorové vitráže pro Světovou výstavu Expo 58 v Bruselu získal ocenění. V druhé polovině padesátých let patřil v českém uměleckém prostředí k osobnostem, kolem nichž krystalizovaly tendence informelního charakteru. Jeho směřování k nefigurativnímu projevu podpořilo setkání s Asgerem Jornem v italské Albě roku 1956. Ve svém pojetí Jan Kotík kladl důraz na konstruktivní aspekt expresivního výrazu. V první polovině šedesátých let proměnil uspořádání obrazové plochy, v souladu s vlivem kaligrafie, lettristických tendencí a strukturalismu. Jeho práce byly zařazeny do prezentace čs. pavilonu na Benátském bienále (1964). Roku 1969 získal stipendium německé státní nadace DAADdo Západního Berlína, po jeho skončení se do Prahy již nevrátil. V sedmdesátých letech posílil konceptuální rozměr svých prací. Vytvářel transformativní objekty tematizující dimenze prostoru a času; řadu z nich vystavil na Benátském bienále roku 1976. V osmdesátých letech se vrátil ke spontánnějšímu malířskému výrazu. V jeho dílech se objevily opět i figurální tvary, označoval je „pseudofigurami“. Závěrečné období Kotíkova uměleckého vývoje vykazuje snahu o komplexní pohled – ve svých pracích tematizoval princip „dění“ (podmíněný existencí polarit), podpořený dlouhodobým zájmem o traktát Tao-te-ťing; dílo vnímal jako otevřený proces. Roku 1997 získal Cenu Freda Thielera za malbu. Jan Kotík vždy zdůrazňoval předmětný charakter díla. Dynamikuvýrazu stavěl na napětí mezi racionální stránkou a smyslovou kvalitou díla. V jeho přístupu koexistuje význam pokrokovosti formy díla, reflektující aktuální vědecké teorie, s akcentem na jeho společenský rozměr. Autorův zájem o dobová témata evropské i americké malbya schopnost jejich osobitého zhodnocování ve vlastní tvorbě vtiskly celku díla dimenzi specifické živosti.

Retrospektivní výstava uspořádaná Národní galerií ve Veletržním paláci představí díla Jana Kotíka ze státních i soukromých sbírek z České republiky, Německa a New Yorku. Díla zapůjčená z Berlinische Galerie a berlínské Akademie der Künste budou v České republice vystavena poprvé. Specifikum koncepce této výstavy spočívá i v organickém vřazení teoretických prací Jana Kotíka do prezentace vývoje výtvarného díla. Členění výstavy: I. Malba jako antropologická konstanta; II. Ateliér – pracovna – laboratoř; III. Kompozice obrazové plochy – transformace figury – proces dekompozice; IV. Struktura obrazové plochy – kaligrafie, rastry, tabule; V. Věcný charakter díla – aspekty prostoru a času; VI. Tendence k syntéze – dílo jako otevřený proces.
 

Autorka koncepce a kurátorka: Iva Mladičová (ext.)
Architektonické řešení: Zbyněk Baladrán
Grafické řešení: Jiří Mědílek
Spolupráce: Helena Musilová (Národní galerie v Praze)
Asistentka výstavy: Jana Šmídmajerová (Národní galerie v Praze)
Doprovodný program: Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění     
Místo konání: Veletržní palác, 1. patro
Datum konání:
17. října 2013 – 23. března 2014
 
Vstupné na výstavu:
Základní           100 Kč
Snížené             50 Kč  
 
Národní galerie v Praze připravila na nadcházející sezónu 2013/2014 pro návštěvníky Veletržního paláce společnou speciální vstupenku pro tři výstavy v ceně 200 Kč (snížené 100 Kč). Vstupenku je možné zakoupit v pokladnách Veletržního paláce od 20. září a bude platná do 23. března 2014 pro tyto výstavy:

„Karel Prager, architekt, stavitel, vizionář“  od 20. září 2013 do 5. ledna 2014
„Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2013“  od 27. září 2013 do 1. prosince 2013
„Jan Kotík (1916–2002)“  od 18. října 2013 do 23. března 2014
Základní           200 Kč
Snížená            100 Kč 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.