Share |

Malostranský hřbitov opět otevřen pro veřejnost

foto: Malostranský hřbitov (archiv)

V sobotu 18. června 2016 byl pro veřejnost slavnostně otevřen Malostranský hřbitov, který v nedávné době prošel náročnou revitalizací, financovanou ze strukturálních fondů EU. Součástí programu byl i VII. ročník obnovených Májových slavností, pořádaný Spolkem Malostranský hřbitov.
 
Areál hřbitova je mimořádně cennou památkou nejen z hlediska estetického a umělecko-historického, ale i vzhledem k tomu, že je zde pohřbeno mnoho význačných osobností. Přestože se jedná o zapsanou nemovitou kulturní památku, hřbitov takřka 130 let postupně chátral a stav stromů i náhrobků byl v posledních desetiletích alarmující. Hřbitov byl od roku 2001 pro veřejnost nepřístupný a upadal v zapomnění.
 
V loňském a letošním roce proběhla revitalizace hřbitova, jejímž primárním smyslem bylo jeho otevření veřejnosti. V jejím rámci bylo zřízeno zázemí pro vrátného a ostrahu, pracoviště restaurátora, veřejné osvětlení, byl vybudován kamerový systém s 25 kamerami. U všech stromů byly po dendrologickém průzkumu provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy, 28 stromů bylo vykáceno a místo nich bylo nově vysazeno celkem 44 lip a jasanů. Došlo ke kompletní renovaci všech cest, kdy byl stávající asfalt nahrazen mlatovým povrchem. Prostor před kostelem pak byl vydlážděn pískovcovou dlažbou. Hřbitov byl rovněž nově vybaven 36 lavičkami a 20 odpadkovými koši. Vznikl tak důstojný prostor určený ke konání pietních návštěv, kulturních akcí a vlastivědných exkurzí – prostor výjimečného genia loci.
 
Slavnostního otevření hřbitova se kromě řady vzácných hostů z řad odborné veřejnosti zúčastnili: radní Městské části Prahy 5: pan Viktor Čahoj, radní pro kulturu, JUDr. Petr Lachnit, radní, člen zastupitelstva MUDr.  Michal Bednář, předseda Komise kulturní a obnovy památek, , ing. arch.  Ondřej Šefců, ředitel ÚOP NPÚ, zástupkyně magistrátu paní Ing. Kamila Svobodová, ing, arch. Jan Bárta, ing. arch. Zdeněk Lukeš, paní Jana Trojanová, spoluzakladatelka Občanského sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova  a Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.
 
V rámci slavnostního otevření se ujali slova Martin Červený, ředitel SPH, pan radní Petr Lachnit, zastupitel pan Michal Bednář, paní Jana Trojanová a paní Alena Lehnerová.
Následně pak pan radní Petr Lachnit a pan ředitel SPH Martin Červený společně otevřeli hlavní bránu hřbitova a tím ho symbolicky otevřeli pro veřejnost.
 
Základní informace o rekonstrukci
Projektant: GIRSA AT s.r.o. – Atelier obnovy a konzervace historických staveb
Zhotovitel: Gema Art Group a.s.
Realizace: 3/2015 – 5/2016

Poskytnutá dotace z fondů EU: 18 582 808 Kč
Vynaložené výdaje: 21 000 000 Kč
 
Další etapa revitalizace – náhrobky
Již před zahájením revitalizace proběhlo u několika náhrobků restaurování péčí SPH. Do projektu byla z časových důvodů začleněna pouze obnova Haasovy kaplové hrobky, která byla v havarijním stavu., V roce 2015 pak proběhlo restaurování 17 nápisových desek 8 pomníků ve spolupráci ve spolupráci s atelierem prof. akad. soch. Petra Siegla, vedoucího pedagoga restaurátorské sochařské školy AVU. Na další restaurátorské práce je již zpracována dokumentace a jsou vydána potřebná rozhodnutí OPP. SPH se bude ucházet o dotace určené pro památkovou péči.  
Vyjádření prof. Siegla u příležitosti otevření Malostranského hřbitova naleznete na /WEBU/.
 
Malostranský hřbitov a jeho kulturní využití
Nástupce původního občanského sdružení nadále pokračuje v tradici svého předchůdce a nadále bude hlavním iniciátorem či pořadatelem celé řady kulturních a osvětových akcí úzce spojených s Malostranským hřbitovem, jako jsou Dušičkové a Májové slavnosti a publikační, přednášková či průvodcovská činnost na Malostranském hřbitově.
SPH do budoucna zvažuje i další kulturní využití prostoru – například pro pořádání fotografických workshopů, literárních večerů či komorních koncertů vážné hudby.
 
Otevírací doba hřbitova:
květen–září 9:00 – 19:00
říjen 9:00 – 18:00
listopad–únor 9:00 – 17:00
 
Adresa hřbitova:
vchod do hřbitova se nachází na ul. Plzeňská, Praha 5, tram. zastávka Bertramka.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.