Share |

FLEXUP = PROSTOR PRO SOUČASNÝ ČESKÝ DESIGN A UMĚNÍ / A PLACE FOR CONTEMPORARY CZECH DESIGN

FLEXUP je nový obchod s designem. Od dubna 2017 zahájil svoji činnost v Jilské ulici č. 14. V autorsky upraveném prostoru, ve dvoře domu s atmosférou staré Prahy, je prezentován současný český design a umění. Koncepce sahá od prací respektovaných umělců, zahrnuje mladší autory a sleduje i nadějné prosazující se talenty a studenty stojící na začátku své tvorby.
/fb fotogalerie/
Nám se prostor moc líbí a proto jsme požádali jeho majitelku, aby vám Flexup přestavila svými slovy:
Design je zde představen nejen jako zboží, ale je viděn a chápán jako fenomén formující a kultivující náš každodenní osobní život i společenský prostor. Oblast, kterou galerie sleduje a přibližuje zájemcům, zahrnuje design produktů, interiéru, šperků i módy. Důležité a určující pro profil galerie je především autorské pojetí designu, originalita výrazu a schopnost pracovat s designem kontextuálně, vidět jej s ohledem na současnou uměleckou tvorbu, i s ohledem na design jakožto způsob a formu interpretace předmětu současného světa.  
Smyslem galerie není designovou tvorbu jen nabízet, ale též vytvářet prostor určený pro širší kulturní aktivity. Jde tedy o multifunkční prostor. Prostor, kde mohou probíhat výstavy vybraných autorských projektů a kolekcí, dále prezentace jednotlivých uměleckých škol, uskutečňovat ateliérová setkání, představovat studentské projekty, workshopy, divadlo, přednášky, firemní večírky a narozeninové party, Vám ušitých na míru.
Jedná se o krásný historický prostor, který prošel románskou, gotickou a barokní historií, až po současnost. Obchod s designem, se nachází v horní části historických prostor v barokní atmosféře o rozloze 4.7 m2 x 11.2m2. Pod obchodem se ukrývá gotický sklep určený k výstavám a dalším zmíněným aktivitám o celkové rozloze dnou místností 4.6m2 x 14.5m2, který ústí menší chodbičkou do románského sklepa o velikosti 6m2 x 6.9m2. Nad románským sklepem se nachází barokní uvítací místnost o rozloze 5.2m2 x 9.3m2. 
FLEXUP z hlediska propojení vztahů mezi uměním a designem a souběhem prodejních a kulturních aktivit, umožní na tomto místě pracovat komplexně a mnohostranně s vytvořením prostoru kulturního, společenského i odborného setkávání.
 
CO NABÍZÍME 
 - pronájem prostoru galerie 180 m2 
 - zajistění produkce 
 - zajištění cateringu 
 
MOTTO: 
- Historie, ve které můžete strávit nejkrásnější chvíle současnosti 
Kontakt:
info@flexup.cz /
Jitka Stolínová / 
t: +420 777 668 029
 
 
 
 
EN:
FLEXUP / CONTEMPORARY CZECH DESIGN AND ART
FLEXUP is a new design shop. From April 2017, it newly opened at Jilská 14. The space is design-made with a quaint courtyard which captures the atmosphere of historic Prague beautifully. We sell, display, and promote contemporary Czech design and art.The concept of trade FLEXUP is based on profiling the works of respected artists, including younger artists, who are often already active in art schools. We also support budding emerging talent and students just getting started.
 
Design here is presented not only as a commodity, but is seen and developed from the point of view of its cultural function, it is understood as the phenomenon of forming and cultivating our daily personal life and social space. The area that the design shop focuses on includes product design, interior design, jewelry and fashion. The emphasis is primarily on the author's concept of design, originality of expression and the ability to work with the design contextually and to see it with regard to the current artistic creation, as well as the design as a way and a form of interpretation of the subject and the objective/suburban world. 
 
Not only do we offer young designers the opportunity to sell/exhibit their works, but also to provide creative spaces for cultural activities. It is therefore a multifunctional space. A space where you can spend time hanging out in cool place which can be used for collections, selected projects, studio meetings, parties, corporate events, to your own tastes. 
 
This beautiful historic area has seen the romanesque, gothic and baroque periods, right up to the present day. The Design shop located in the upper part of the historical space is in a baroque atmosphere with an area of 4.7 m2 x 11.2m2. Underneath the store here is a gothic cellar designed for exhibitions and other mentioned activities with a total area of about ( 2 rooms ) 4.6m2 x 14.5m2, which is connected through the smaller hallway to the romanesque basement of 6m2 x 6.9m2. Above the romanesque cellar there is a baroque greeting room with an area of 5.2m2 x 9.3m2.
 
The profile of this unique place could be expressed as meeting space where culture, art , design, history naturally come together to grow and prosper and blossom.
 
OUR OFFER:
- 180m2 gallery space for rent
- complete production facilities
- complete catering facilities
 
OUR MOTTO:
- A great history in which to spend the present most beautifully.
 
 
Don`t hesitate and contact us at:
info@flexup.cz /
Jitka Solínová / 
t: +420 777 668 029
 

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.