Share |

Výběrové řízení o 35 000,- Kč na podporu umění ve veřejném prostoru

Linhartova nadace vyhlašuje výběrové řízení k podání uměleckých (zejména výstavních) projektů určených k realizaci ve veřejném prostoru hl. m. Prahy v roce 2014.
 
Výběrová komise si klade za cíl vybrat projekt, který bude reprezentovat současné vizuální nebo audiovizuální umění a bude umístěn ve veřejném prostoru hl. města Prahy. Koncepce pro projekt není striktně tématicky omezena. Preferovány budou nezávislé a samonosné projekty se zaměřením na aktuální výzvy urban culture, využívání veřejného prostoru a trvale udržitelný rozvoj. Žadatel projekt realizuje se svým teamem, nebo sám, a na vlastní účet. Nadace projekt žadatele v případě výběru jen finančně podpoří.
Linhartova nadace se od svého vzniku v 80. letech snaží o podporu umělců, zejména na poli výtvarného umění, činí tak mj. i na základě svých oficiálních stanov. Správní rada nadace tedy rozhodla o vyhlášení nadačního programu „Podpora umění ve veřejném prostoru“ s tímto pilotním výběrovým řízením,které má uzávěrku přihlášek v pátek 29. listopadu.
Linhartova nadace v současnosti prochází přípravou obrody své činnosti a vlastní prezentace s termínem realizace od nového roku. Tento nadační program chce nadace použít jako prostředek k budoucímu a vlastnímu etablování na veřejné umělecké scéně, jako poskytovatele nadačních příspěvků zejména mladým umělcům a jejich projektům.
V rámci této výzvy předpokládáme výběr jednoho vítězného projektu, na který přispějeme částkou 35.000,- Kč. Pokud odezva na tuto výzvu bude kladná a průběh splní naše očekávání, předpokládáme příští rok vyhlášení dalších výzev a výběr více projektů, které podpoříme. Sledujte v roce 2014 naše stránky a facebook.
Výše nadačního příspěvku na vítězný projekt je 35.000,- Kč. Tato částka může být použita jen k pokrytí provozních nákladů na realizaci a propagaci projektu. Není určena k úhradě honorářů a další osobních nákladů. Více informací najdete ve formulářích přihlášky do výběrového řízení. Realizace projektu musí být zahájena nejpozději v březnu 2014. Vyúčtování musí vybraný žadatel odevzdat do 30. května 2014.
Veškeré informace a formuláře najdete na webu http://www.linhartovanadace.cz/prispevek
Výběrovou komisi pro tento účel tvoří:

  • Adam Halaš, umělecký ředitel experimentálního prostoru NoD
  • Veronika Zajačiková, kurátorka galerie Video NoD a NoD Mini
  • Nathan Marhold, administrátor programu „Podpora umění ve veřejném prostoru“
  • Martin Kolář, administrátor Linhartovy nadace

Náležitosti a termíny pro odeslání přihlášek
Uzávěrka je pátek 29. listopadu 2013 (rozhoduje razítko pošty). Oficiálním komunikačním prostředkem mezi námi a žadatelem je jeho e-mail. Vyplněné přihlášky zasílejte pouze poštou (ne osobně) a v elektronické podobě e-mailem. Výsledky řízení budou oznámeny na internetových stránkách nadace 20. prosince 2013.
Přihláška musí obsahovat v elektronické a 1x tištěné verzi:

  • Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky
  • Vyplněný formulář přílohy č.1 (podrobné informace o projektu)
  • Kopii dokladu totožnosti nebo pasu (příloha č. 2) a kopii dokladu o vedení bankovního účtu (příloha č. 3). Oboje postačí v tištěné formě poštou, není třeba posílat v elektronické podobě.

Vyplněné přihlášky včetně všech příloh zasílejte poštou na adresu: Linhartova nadace, Dlouhá 33, 110 00 Praha 1 a elektronicky na e-mail:nathan@linhartovanadace.cz. Nevyžádané podklady nebudou zaslány zpět. Obálku označte „Přihláška o nadační příspěvek“.
Projekty lze konzultovat s administrátorem nadačního programu Nathanem Marholdem e-mailem (nathan@linhartovanadace.cz), telefonicky na čísle 739 004 123 nebo osobně po předchozí dohodě.

 

Více na http://www.linhartovanadace.cz/prispevek.html

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.