Share |

Národní galerie v Praze vyhlašuje výzvu: Návrh Projektu v národním pavilonu Cecoslovacchia v Benátkách

foto: pořadatel akce

Výzva k předložení návrhu expozice v národním pavilonu Cecoslovacchia na 14. bienále architektury v Benátkách v Itálii ve dnech 7. června až 23. listopadu 2014 (dále jen „Projekt“) za účelem jeho další realizace

Národní galerie v Praze vyhlašují výzvu k předložení návrhu expozice („Projektu“), kdy vítězný návrh bude představen v rámci 14. mezinárodní výstavy architektury v pavilonu Cecoslovacchia v Benátkách v Itálii ve dnech 7. června až 23. listopadu 2014, tedy bude dále realizován Národní galerií v Praze za součinnosti kurátora expozice– předkladatele návrhu v případě, že jej 

vyhlašovatelé vyberou k realizaci („vybraný návrh“), a to za následujících podmínek. 

Téma expozice v národním pavilonu by mělo korespondovat s koncepcí kurátora Rema Koolhaase, který si jako leitmotiv přehlídky zvolil hledání základů architektury. Cílem expozice tedy není jen představit nejkvalitnější českou současnou architekturu v mezinárodním kontextu, nýbrž i dešifrovat proces, který z architektury během posledního století vymazal ve prospěch 

univerzálního moderního jazyka národní specifika a charakteristické rysy. 

Zadání je jsou k dispozici na adrese: Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, sekretariát Sbírky moderního a současného umění

Dotazy a informace na adrese: bienale.arch2014@ngprague.cz

Dotazy k technickým podmínkám pavilonu na adrese: tomas.flieger@mkcr.cz

Návrh expozice pro výběrové řízení musí obsahovat:

• jméno kurátora, který je předkladatelem projektu a partnerem pro komunikaci s vyhlašovateli • charakteristiku návrhu – případně návaznost na hlavní kurátorský koncept Rema  Koolhaase – v maximálním rozsahu 3 tištěných stran 

• základní údaje o zastoupeném autorovi (autorech) 

• kresebné či jiné názorné vyjádření 

• ekonomickou rozvahu a položkový rozpočet (v případě vyšších finančních nároků, než je 

uvedeno, informaci o zdrojích) 

• informaci o technických podmínkách realizace 

• informaci o plánovaných doprovodných tiskových či elektronických materiálech 

• harmonogram přípravy 

vše bude odevzdáno v kreslené či tištěné podobě, přípustný je i prostorový model. Pro publikaci všech účastněných prací a výsledků výběrového řízení je nutno spolu s návrhem předložit i základní materiál (především představu o instalaci v rámci pavilonu) v elektronické podobě. Pro posouzení bude rozhodující kvalita, vztah k hlavnímu tématu bienále, aktuálnost a 

proveditelnost předloženého návrhu po technické i finanční stránce. 

Technické, prostorové a ekonomické podmínky přípravy expozice v národním pavilonu v Benátkách:

Rozměry a váha jednotlivých částí expozice:

Exponáty by měly být navrženy tak, aby jednotlivé prvky, z nichž bude expozice sestavena: 

- nevážily více než 80 kg; 

- měly pro transport velikost maximálně 300 x 150 x 150 cm, případně v tubě maximálně 400 

x 50 x 50 cm 

- vešly se do nákladního vozidla s vnitřním rozměrem 500 x 250 x 250 cm (se zřetelem 

k nutnosti převážet vše v Benátkách lodí). 

- Obalový materiál musí být pevný, ovšem objemově minimalizovaný se zřetelem na omezené 

možnosti jeho skladování po dobu trvání výstavy. 

Pravidelné čištění a výměnu filtrů zajišťuje v rámci technického servisu NG v Praze 

Osvětlení: po obvodu světlíku je instalována osvětlovací lišta iGuzzini 

Elektro: v pavilonu je dostatečné množství – na každé delší stěně 6 zásuvek pro připojení do sítě 

(220). Zásuvky jsou ve výšce cca 50 cm nad podlahou.

Videoprogram

V případě, že součástí expozice bude videoprogram: musí být dodán včetně hardware a případných náhradních prvků (především náhradní lampa)

Časové podmínky expozice

Expozice by měla být navržena tak, aby její celková instalace na místě trvala optimálně 5 dní. 

Expozice musí být hotova před otevřením 3. 6. v 10,00. 

Deinstalace by neměla více než 4 dny.

Technické podmínky pavilonu:

Bývalý československý národní pavilon v areálu Giardini di Castello v Benátkách je dílem architekta Otakara Novotného z roku 1925. Jde o cennou stavbu, s níž je nutno zacházet jako s architektonickou památkou. Její výstavní sál s horním osvětlením se svými rozměry 17,5 x 10,8 m patří i při své komornosti k nejčistším a nejcennějším v rámci celého areálu, mj. proto, že 

nedoznal zásadních úprav, které by změnily jeho prostorové členění či jeho materiálovou skladbu. 

Při navrhování expozice v pavilonu je nutno ctít následující pravidla: 

- na stěnách není žádný závěsný systém, pokud mají v expozici být zavěšené předměty, věší se tedy klasickým způsobem převážně přímo na stěny 

- pod světlíkem ve středu pavilonu bude zavěšeno světlé velarium, nelze proto počítat s tím, že by pod světlíkem bylo možno instalovat nějaký závěsný systém 

- při navrhování panelů či stojanů je nutno mít na paměti, že pavilon má historickou teracovou podlahu, která je nepravidelně vyboulená a která nesmí být porušena 

- žádoucí je, aby výstavní prostor pavilonu nebyl nadměrně dělen či jinak přestavován 

- nedoporučuje se zatemňovat střešní světlík, případné zatemnění je nutno řešit jiným 

způsobem. 

Ekonomické podmínky: 

Na realizaci vybraného projektu je k dispozici částka 1, 5 mil. Kč, která bude uvolňována Ministerstvem kultury ČR rostřednictvím Národní galerie v Praze na základě schváleného rozpočtu projektu (z této částky nelze čerpat autorské honoráře) a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázkách a v souvislosti s metodickými pokyny a vyhláškami MKČR. Tato částka nebude v žádném případě jakkoli z oficiálních zdrojů navýšena a je v ní obsaženo jak ubytování, cestovné apod.. Pokud účastník předloží návrh expozice s rozpočtem vyšším než 1,5 mil. Kč, musí předložit též doklady o zajištění vlastních či externích zdrojů na částku, o kterou jeho návrh expozice převyšuje částku 1,5 mil.Kč.

Konkrétní podmínky realizace vybraného projektu budou upraveny ve smlouvě o spolupráci, kterou NG v Praze s vybraným účastníkem (kurátorem projektu) uzavře v případě, že vyhlašovatelé rozhodnou o realizaci projektu, a kde bude upravena též součinnost předkladatele vybraného projektu a jeho odborný dohled nad realizací expozice dle jeho návrhu. Odměna za plnění dle smlouvy o spolupráci nebude poskytována S dotazy o ekonomické stránce projektu a způsobu čerpání uvedené částky je možné se obrátit na: pouchova@ngprague.cz

Uzávěrka přihlášek: 12. 8. 2013 do 12:00 hod 

Místo podání přihlášek: 

Návrhy je třeba dodat osobně nejpozději dne 12. 8. .2013 do 12.00 hod. do sekretariátu generálního ředitele Národní galerie v Praze, nebo do podatelny Národní galerie v Praze, Staroměstské náměstí 12, Praha 1 (Palác Kinských) nebo doporučeně poštou tak, aby návrh byl doručen Národní galerii v Praze do 12. 8. 2013. K později předaným návrhům vyhlašovatel nepřihlíží.

Měřítka hodnocení: Návrhy budou hodnoceny z hlediska kvality projektu, jeho realizovatelnosti a také v kontextu s koncepcí kurátora Rema Koolhaase

Předložené návrhy bude hodnotit komise ve složení: 

Imre Vaško, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Dan Merta, Galerie Jaroslava Fragnera Praha 

Jana Tichá, společnost Zlatý řez, Praha 

Terezie Nekvindová, Vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění, AVU v Praze 

Osamu Okamura, architekt, revue ERA 21, Brno 

Alena Šrámková, architektka, Ústav navrhování I, ČVUT v Praze 

Jan Jehlík, vedoucí Katedry urbanismu ČVUT v Praze 

Eržika Kubínová, OMG MKČR 

Zdeňka Krpálková, OUK MKČR 

Radomíra Sedláková, kurátorka sbírky architektury NG v Praze 

Jednání komise bude dvoukolové, k jednání budou komisi předloženy ty návrhy, které splní všechny formální náležitosti. 

Nejpozději do 15. 9. komise zvolí vítězný návrh a ten předloží vyhlašovatelům. 

Cena a vyhlášení výsledků: Za vítězný návrh poskytnou vyhlašovatelé předkladateli vítězného návrhu 2 celoroční vstupenky do Národní galerie v Praze.

Vyhlášení výsledků včetně hodnocení 5 prvních projektů: bude zveřejněno na webových stránkách vyhlašovatele www.ngprague.cz

nejpozději dne 30. září 2013, vstupenky jako ocenění vítězného návrhu budou podateli zaslány na jeho adresu obsaženou v návrhu nejpozději do 10. října 2013. 

Podané návrhy jsou nevratné, vyhlašovatelé je uloží pro své archivní účely a Národní galerie v Praze může jejich část obsahující návrh interiérového řešení expozice případně kdykoli později zveřejnit vystavením ve svých výstavních prostorách. Předkladatelé návrhu akceptující tyto podmínky svou účastí k výzvě dávají výslovný konkludentní souhlas s bezúplatným užitím této 

části návrhu k jeho případnému vystavení ve výstavních prostorách NG za respektování zákona na ochranu osobních údajů. Vítězný návrh se stává majetkem NG (resp.České republiky, s příslušností s ním hospodařit pro NG). Podrobnosti budou specifikovány ve smlouvě o spolupráci. 

Vítězný návrh nezavazuje vyhlašovatele k jeho další realizaci. 

Výše uvedená výzva se řídí ust.§ 847 a násl.občanského zákoníku o veřejné soutěži.

Doplňující informace:

http://www.labiennale.org/it/architettura/news/25-01.html?back=true


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.