Share |

Blíží se uzávěrka výzvy programu Erasmus+ pro mládež!

foto: pořadatel akce

Blíží se uzávěrka výzvy programu Erasmus+: Mládež v akci! Program je zaměřen na oblast neformálního vzdělávání a jeho cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 13-30 let a pracovníci s mládeží. Letos byla zahájena jeho nová sedmiletá fáze, která navazuje na předchozí období probíhající v letech 2007-2013. Pro rok 2014 je na projekty v programu Erasmus+: Mládež v akci vyčleněna částka 4,1 milionu euro. Návrhy projektů lze podávat do 1. října 2014 (12:00 středoevropského času).
 
Mezi obecné cíle programu Erasmus+: Mládež v akci patří zejména motivovat mladé lidi k aktivnímu přístupu, odstraňování bariér a zapojení do společnosti. Nabízí jim možnost realizovat jejich vlastní nápady, zvýšit mobilitu a jazykovou vybavenost a získat praktickou zkušenost s prací v mezinárodním prostředí. Program klade velký důraz na rovnocenné začlenění všech mladých lidí včetně těch s omezenými příležitostmi, a tím přispívá k rozvoji jejich tolerance a solidarity. Jeho součástí je také podpora pracovníků s mládeží a jejich dalšího vzdělávání. Program se zároveň zaměřuje na vybudování evropského systému pro rozvoj a inovaci neformálního učení.
 
Hlavními prioritami nové fáze programu Erasmus+: Mládež v akci pro období 2014-2020 jsou zejména podpora sociálního začleňování a dobrých životních podmínek mladých lidí (upřednostňovány budou projekty, které řeší problém nezaměstnanosti mládeže), propagace aktivit ve volné přírodě a sportu, povzbuzování mladých lidí k aktivní účasti na tvorbě unijní politiky, rozvoj dovedností jako jsou například podnikavost, digitální dovednosti či mnohojazyčnost, širší využívání informačních a komunikačních technologií v práci s mládeží a v neformálním učení a snaha o zjednodušení uznávání dovedností a kvalifikace v zahraničí.
 
Jednou z podporovaných činností, na něž se vztahuje říjnový termín pro podávání žádostí, je mobilita mládeže (tzv. klíčová akce 1). V rámci těchto mobilit se můžou skupiny či organizace mladých lidí z různých zemí sejít až na 21 dní (tzv. výměny mládeže), účastnit se společného programu, který sami předem navrhli a připravili, a věnovat se tak tématu, které je zajímá. Mobility se týkají také pracovníků s mládeží a nabízí jim příležitost zúčastnit se studijních pobytů, seminářů či stáží v zahraničí a načerpat tak další profesní znalosti a zkušenosti. Součástí tohoto typu projektů je také Evropská dobrovolná služba (mladí lidé do 30 let mohou vycestovat do zahraniční na dobrovolnický pobyt, a to až na 12 měsíců; o grant žádají společně vysílající a přijímající instituce). O tento typ projektů můžou žádat neziskové a nevládní organizace, sociální podniky, veřejné orgány a také neformální skupiny mladých lidí.
 
Dále je možné podat si projekt v rámci strategických partnerství (tzv. klíčová akce 2), která se soustředí zejména na vzájemné výměny osvědčených a zavedených postupů či rozvoj, testování a realizaci inovačních postupů. Podporovány jsou také aktivity, které usnadňují uznávání a ověření znalostí, dovedností a kompetencí, rozvíjejí spolupráci mezi regionálními správními orgány v oblasti neformálního vzdělávání a přispívají ke zvyšování jeho kvality. I zde může o grant žádat široké spektrum organizací, kromě škol, institutů, vzdělávacích center, neziskových a nevládních organizací jsou to například i nadace, kulturní organizace, knihovny a muzea či neformální skupiny mladých lidí. Jedním z hlavních předpokladů k úspěšnosti projektu v rámci strategických partnerství je dlouhodobý, pozitivní dopad na zúčastněné organizace. Podmínkou účasti je také participace minimálně dvou partnerů z různých zemí.
 
Poslední aktivitou v rámci programu Erasmus+: Mládež v akci, jež má termín uzávěrky 1. října, je strukturovaný dialog (tzv. klíčová akce 3). Ten podporuje zapojení mladých lidí do veřejného života prostřednictvím jejich setkávání a debat s politickými činiteli, kteří mají rozhodovací pravomoci v oblasti mládeže. Do projektů strukturovaného dialogu lze zahrnout jak reálná setkání (národní i mezinárodní), konference, semináře či průzkumy veřejného mínění, tak i aktivity, které simulují fungování demokratických institucí. Všechny tyto aktivity probíhají pod vedením mladých lidí, ti musí být zapojeni ve všech fázích projektu. Žadateli mohou být neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace či veřejné orgány na místní úrovni.
 
Více informací k jednotlivým aktivitám programu Erasmus+: Mládež v akci (Erasmus+ pro mládež), stejně jako potřebné dokumenty a návody, jak podat návrh projektu, najdete na internetových stránkách www.naerasmusplus.cz či na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz, jehož součástí je národní agentura pro program Erasmus+ v České republice.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.