Share |

Výstavní plán GHMP: geometrie, čínské umění i neznámý Sudek

Zhang Xiaogang, Amnesia and Memory – Boy with Closed Eyes, 2006

GHMP na letošek připravila řadu velice lákavých výstav a projektů. Podívejme se, čím se budeme moci nechat okouzlit.
 
Galerie hlavního města Prahy uvádí letos několik titulů, které se opět obrací k dlouhodobě sledovaným tendencím. Takovým titulem jsou Podoby geometrie / Sbírka Grauwinkel a Velfl, která představí ve vzájemném srovnání dva sběratelské koncepty. Profily obou sbírek sjednocuje téma geometrie a konkrétního umění obecně. Výjimku tvoří v našem programu výstava dvou současných čínských umělců Zhang Xiaoganga a Wang Guanga, významných osobností nezávislé scény a dnes mezinárodně etablovaných a vyhledávaných umělců, kteří představují podle mínění kurátora výstavy profesora Lü Penga důležité a charakteristické póly neoficiálního umění – jeden poetický, který můžeme připodobnit magickému realismu, a druhý angažovaný a obsahově kritický.
Dalším mezinárodním projektem je výstava Santiaga Calatravy (*1951), který patří ke světové architektonické špičce. Jeho tvorba je však mnohem širší a všechny její oblasti – ať už malba, kresba či socha – spolu organicky souvisí.
V Domě fotografie uvedou výstavu Vladimíra Ambroze Akce, zaměřenou na jeho performativní období druhé poloviny sedmdesátých let.
Následná výstava Josef Sudek / Praha 1945 představí, jak název napovídá, dosud neznámé a nikdy nezveřejněné fotografie. Závěrem roku bude mít veřejnost možnost shlédnout soubor fotografií z legendárního Sjezdu spisovatelů v Praze v roce 1967 od přední francouzské fotografky Gisèle Freund, které tehdy pořídila během svého pobytu v Praze.
 
V Trojském zámku v dosud málo využívaných suterénních prostorách bude pokračovat výstava děl ze sbírky veřejné plastiky, která naváže na letošní prezentaci plastik ze zahradních exteriérů a rozšíří ji o další zajímavé artefakty. Přízemní prostory zámku včetně prvního patra budou patřit reprezentativní výstavě sochaře českého původu Vladimíra Škody, který dnes žije a tvoří ve Francii. Sférické a zrcadlové objekty budou tvořit působivý pandán k barokní ornamentice architektury zámku a zahrad.
 
Ve spolupráci se Slovenskem se uskuteční důležitý projekt – Sonda 1. Příběh (post)konceptuálního umění na Slovensku. Prostřednictvím tvorby dvou generací přiblíží vznik a vývoj konceptuálního umění na Slovensku od undergroundové scény 60. let 20. století až po otevřenou tvůrčí platformu po roce 1989. Tato kapitola slovenských dějin umění je dnes předmětem širokého mezinárodního zájmu. Výstavu pořádáme k výročí založení našeho společného státu.
 
Vedle Vladimíra Ambroze se budeme věnovat další významné osobnosti akčního a performativního umění, a to v retrospektivní výstavě profesora Tomáše Rullera, která přinese téměř všechny záznamy jeho akcí od 70. let 20. století v různých formách záznamů včetně celé řady videoartových projekcí.
 
Originální historické prostory Colloredo-Mansfeldského paláce propojené s rekonstruovanými prostory třetího patra budou hostit výstavu Zdeny Kolečkové, patřící k tzv. ústeckému výtvarnému okruhu. V narativní obsahové linii svých obrazů, objektů a fotografií vizualizuje působivým způsobem svou osobní paměť od dětství do současnosti. Následuje výstava finalistky Ceny Jindřicha Chalupeckého za loňský rok Anny Hulačové, kterou charakterizuje kombinace různých tradičních sochařských technik i nových médií. Lukáše Machalického v piano nobile, jehož práce vychází z architektonických forem, vystřídá na závěr roku intervence Romana Štětiny v podobě monumentální instalace, ve které se autor bude zabývat z různých úhlů médiem papíru jako nositele informací a technologických procesů. V nově rekonstruovaných prostorách v přízemí paláce bude pokračovat již sedmý ročník cyklu Start up, poskytující výstavní příležitost talentovaným začínajícím mladým umělcům. Stálou expozici v Bílkově vile na Hradčanech doplní v příštím roce komorní doprovodná výstava, zaměřená na grafickou tvorbu sochaře Františka Bílka, kmenového autora naší instituce. Ve spolupráci s Obecním domem v Praze vystavíme část monumentálních pláten Slovanské epopeje u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.
 
Výstava Alfons Mucha a česká secese se z čínského Kantonu přesune do Nanjingu.

 

  1. Městská knihovna 2018

 

tomáš ruller / Lightening
Kurátorka: Jitka Hlaváčková
Výstava v Galerii hlavního města Prahy je součástí společného výstavního projektu s Domem umění města Brna, kde se na podzim 2017 uskutečnila jeho první část. Cílem této spolupráce je co nejkomplexněji představit tvorbu akčního umělce a tvůrce videoartu Tomáše Rullera. První brněnská část výstavy ukázala dosavadní tvorbu autora v rozmezí od roku 1974 do současnosti s těžištěm v oblasti akčního umění a jeho reprezentace formou statického obrazu, objektu, instalace a textu. Aktuální pražská část se specifickou výstavní a vizuální koncepcí představí částečně shodný segment Rullerova díla odlišným prismatem zdůrazňujícím element času; zaměří se tedy zejména na autorovy práce v oblasti pohyblivého obrazu. Výstava chce integrovat dvě základní polohy Rullerovy práce: na jedné straně originální událost (performance) v autentickém časoprostorovém kontextu, na druhé straně pro autora charakteristické zacházení se záznamem a archivem coby živým materiálem pro nové a stále aktualizované dílo a jeho zkoumání nových forem remediace, rekontextualizace a re-prezentace uměleckého díla.
 

Podoby geometrie / sbírka grauwinkl a velfl
Kurátorky: Hana Larvová, Ljuba Beránková
Podoby geometrie sleduje výstava, prezentující profil dvou významných soukromých sbírek, české a německé, zaměřených na mezinárodní konkrétní umění. Společná výstavní platforma představí nejvýznamnější představitele tohoto směřování a zároveň vytvoří zajímavý prostor pro uvažování o spojitostech a naopak rozdílnostech jednotlivých sběratelských strategií. Berlínský sběratel Siegfried Grauwinkel buduje svou sbírku již pres třicet let. Z původně širšího konceptu své sbírky se postupně přeorientoval na konkrétní umění a geometrické formy obecně, které v současnosti rozšiřuje o příklady fundamentální a radikální malby. Také dlouhodobě budovaná sbírka českého sběratele Miroslava Velfla měla původně odlišný záběr; v posledních letech se však sběratel zcela soustředil na konstruktivistické tendence českého i zahraničního umění období 60. až 80. let 20. století.

 

  1. Dům U Kamenného zvonu 2018

 

The reunion of poetry and philosophy
Kurátor: Lü Peng
Výstava představí dvojici čínských umělců, Zhang Xiaoganga a Wang Guanga, kteří jsou dnes součástí světové umělecké scény. Začínali v 80. letech 20. století, kdy se v neoficiálních kruzích rodilo nezávislé čínské umění v několika epicentrech podpořené kusými informacemi z málo dostupných materiálů o západním umění. Lü Peng, který je autorem syntetické práce o současném čínském umění a teoretikem hned několika generací čínských tvůrců, připravuje tuto výstavu jako konfrontaci dvou linií charakterizujících tamní vývoj výtvarného myšlení. Jedna z nich čerpá z poetických a literárních zdrojů a druhá převážně z filozofických a společensko-kritických tezí. V díle obou vystavujících budou tyto linie reprezentovány aktuální tvorbou, která vznikla z nemalé části z inspirace duchovní atmosférou Prahy.
 

santiago calatrava
Kurátorka: Cristina Carrillo de Albornoz
Ve švýcarském Curychu působící mezinárodně respektovaný architekt, sochař a malíř Santiago Calatrava se v Praze představí jak svou volnou tvorbou, tak také prostřednictvím architektonických modelů, které nám přiblíží jeho nejvýznamnější realizace roztroušené po celém světě. Jedním z jeho enigmatických děl je v roce 2016 dokončený terminál World Trade Center v New Yorku ve tvaru vzpínajících se křídel. Jeho první stavbou na území USA bylo rozšíření Muzea umění v Milwaukee od Saarinena, kde použil obdobný princip s tím, že křídla jsou pohyblivým elementem. Vytvořil však také celou řadu vynikajících mostních staveb (v 80. a 90. letech 20. století víc než 50), mezi jinými na Canale Grande v Benátkách nebo Strunový most v Jeruzalémě. Mezi jeho nejrozsáhlejší realizace patří Město umění a vědy ve Valencii 1991–2005, odkud pochází. Ve své architektonické práci vychází z každodenně provozovaného kresebného studia lidského těla, z morfologie inženýrských konstrukcí a v neposlední řadě z geometricky formulovaného sochařského díla. Je držitelem Peretovy ceny za architekturu (1987), zlaté medaile American Institute of Architects (2005) a Evropské ceny za architekturu 2015. Vystavoval v minulosti v MOMA i v Metropolitním Muzeu v New Yorku.
 

Sonda 1 příběh (post)konceptuálního umění na slovensku
Kurátor: Vlado Beskid
Výstava pod názvem SONDA 1 představí české veřejnosti jednu z klíčových tendencí moderního a současného slovenského umění. Zaměří se na vznik a vývoj konceptuálního a post-konceptuálního umění v horizontu posledních padesáti let na Slovensku, tedy od alternativní neoficiální scény 60. let 20. století až po legální výtvarnou platformu po roce 1989. Prostřednictvím tvorby dvou generací umělců jako Peter Bartoš, Cyril Blažo, Stano Filko, Petra Feriancová, Viktor Frešo, Jozef Jankovič, Aneta Mona Chisa – Lucia Tkáčová, Martin Kochan, Július Koller, Roman Ondák, Boris Ondreička, Monogramista D.T., Rudo Sikora, Pavla Sceranková, Peter Rónai a Jaro Varga představí jednotlivé podoby konceptuálního výtvarného jazyka, jak jej v kontextu doby utvářela měnící se nová estetická kritéria se svými kódy.

 

  1. Colloredo-Mansfeldský palác 2018

 

Zdena kolečková
Kurátor: Jiří Černický
Zdena Kolečková vstoupila na uměleckou scénu v průběhu 90. let 20. století a řadí se k tzv. ústeckému okruhu autorů. V částečně retrospektivní výstavě se autorka pohybuje na rozhraní umělecké výpovědi a terénního výzkumu. Narativní linie načrtnutá prezentovanými díly, kterou spoluutvářejí objektivnější glosy a subjektivnější sebezpytující analýzy, reflektuje prožitky a zasuté vzpomínky dítěte vyrůstajícího v syrové atmosféře severočeského pohraničí, dojmy mladého člověka euforicky přijímajícího naděje spojené se změnou společenského paradigmatu po roce 1989 i zralé ženy ohlížející se po uplynulém období a sledující aktuální společenský vývoj s obavami a znepokojením. V podmanivých monochromních plátnech, fotografických cyklech či objektech a subtilních instalačních projektech se Zdena Kolečková usilovně pokouší rehabilitovat očistný a konstruktivní potenciál všech našich minulých ztrát.
 

Lukáš machalický – intervence
Kurátorka: Hana Larvová
Umělecká intervence Lukáše Machalického v barokním piano nobile Colloredo-Mansfeldského paláce naváže na jeho předchozí objekty a videoinstalace, ve kterých zpracovává svou osobní reflexi historické či soudobé architektury, připomíná její dobový kontext nebo současné peripetie (např. zbourání obchodního domu Ještěd apod.). Kombinuje objekty s promítanými texty, které přibývají a zase mizí a kopírují tak dynamiku běžného zacházení s nimi a příznačnou změnu v důležitosti jejich obsahu. Pro své současné specifické instalace využívá Machalický převážně neobvyklé nástroje jako stavební laser, pravítka a magnetické vodováhy, kterými se ještě více přibližuje realitě architektonické praxe.
 

markéta hlinovská
Kurátorka: Olga Malá
Práce Markéty Hlinovské jsou svéráznými „reportážně metaforickými“ příběhy mapujícími s bezprostředností, s nadhledem a sebeironií vlastní mikrosvět, který je ostatně součástí celku. Hlinovská vychází z klasické kresby a grafiky, ale žádný formát není pro ni omezením, každý prostor je pro ni výzvou a každá příležitost vyvolává proud nových nápadů (šablony z průmyslových obalových materiálů, sprej na netkané textilii, suchá jehla na plastové krabici). Výstava v Colloredo-Mansfeldském paláci se zaměří na její oblíbené téma. Zvíře – ať už domácí mazlíček, nebo nebezpečný predátor – doprovází řadu jejích zdánlivě spontánně vytrysklých projektů. Můžeme tušit, že v autorce se skrývají podobné instinkty, uvolněnost a přirozenost a touží do naší urbanizované nudy vnést něco málo provokace a nespoutané radosti.
 

roman Štětina
Kurátorka: Jitka Hlaváčková
Intervence Romana Štětiny do historického prostoru Colloredo-Mansfeldského paláce se formou monumentální instalace a projekce zabývá dvoudimenzionální versus trojdimenzionální kvalitou papíru, jeho historickou i současnou funkcí jakožto nosiče informací, ale také jako materiálu pro mnohé technologické procesy. Roman Štětina (*1986) studoval v letech 2009–2015 v ateliéru Tomáše Vaňka na pražské Akademii výtvarných umění. Svůj intermediální zájem rozvinul postupně v řadě komplexních projektů zabývajících se otázkami různých komunikačních médií a jejich virtuální či fyzické podstaty a vlastností. V roce 2014 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého.
 

Anna hulačová
Kurátorka: Sandra Baborovská
Výstava současné sochařky Anny Hulačové prezentuje její recentní tvorbu. Umělkyně se vyprofilovala jako originální tvůrkyně, která mixuje různá tradiční i nová média – od dřeva, keramiky, betonu a sádry až po digitální tisk a včelí plástve. Anna Hulačová (*1984) začínala studovat ateliér Socha I. na Akademii výtvarného umění v Praze u Jaroslava Róny a postupně procházela stážemi u Zbignewa Libery, Magdaleny Jetelové a absolvovala v ateliéru Monumentální tvorby Jiřího Příhody.
 

Start up VII. / I. – V.
Kurátorka: Jitka Hlaváčková
Výstavní cyklus Start up je od roku 2009 stabilní základnou Galerie hlavního města Prahy pro spolupráci s nejmladší uměleckou generací: během své činnosti představil Start up v šesti výstavních sériích již přes čtyři desítky mladých studentů a čerstvých absolventů českých uměleckých škol. Od začátku roku 2017 je prezentován v nově rekonstruovaných prostorách v přízemí Colloredo-Mansfeldského paláce. K jednotlivým výstavám jsou vydávány malé katalogy s kurátorskými texty interních i externích teoretiků většinou z pedagogické sféry. Vedle vlastní výstavní činnosti je smyslem cyklu Start up rovněž mapovat nejaktuálnější tendence na české umělecké scéně a vytvářet zázemí GHMP v komunitě nejmladších členů umělecké komunity, mimo jiné na sociálních sítích. Aktuality kolem Cyklu Start up je možno sledovat na: fb.com/startupghmp.

 

  1. Zámek Troja 2018

 

vladimír škoda – HARMONICES MUNDI
Kurátorka: Magdalena Juříková
Sochař Vladimír Škoda působí ve Francii, nicméně se do vlasti vrací poměrně často a jeho díla nejsou českému publiku zcela neznámá. Doposud však jeho tvorba nebyla představena komplexněji, a tak ve spolupráci s Museem Kampa vznikl projekt, který se pokusí shrnout základní linie jeho díla v dosud nebývalém měřítku. Vladimír Škoda pracuje s abstraktními formami, které jsou inspirovány především kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi. Jeho tvorba byla v minulosti často exponována v historických interiérech i exteriérech, kde tvořila atraktivní kontrast zejména ke středověkému tvarosloví v kameni. V zámku Troja jeho práce používající chladné kovové materiály, zejména pak ocel a nerez, povedou dialog s bohatou strukturou barokní výzdoby i přírodní scenérie v zahradách.
 

Kamenní svědci pražských zahrad
Kurátorka: Marie Foltýnová
Výstava v podzemí zámku Troja představí originály kamenných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, konkrétně z výzdoby zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného parku usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně. Vystavené originální vlysy bratří Hermannů, mytologické sochy z Braunovy dílny nebo Číňané Václava Prachnera budou v instalaci doplněny velkoformátovými archivními fotografiemi z počátku minulého století.
 
 

  1. Bílkova vila 2018

grafická dílna františka bílka – grafiky a štočky
Kurátorka: Hana Larvová
Komorní doprovodná výstava tentokráte představí Františka Bílka jako originálního grafika, který ve své tvorbě aktualizoval techniku dřevorytu. Jeho kontrastní černobílá skladba, podtrhující expresivitu výrazu, ovlivňovala do jisté míry zpětně i jeho sochařskou práci ve dřevě. Byla to právě grafika, ve které Bílek společně se sochařskou tvorbou nejintenzivněji rozvíjel a formuloval svou osobní mytologii v tématech, společných pro celé dílo. Mistrný způsob práce s linií mu umožnil akcentovat symboliku světla jako výrazu transcendentálního božího světla. Vystavené štočky, které doplní grafické listy, budou ojedinělou příležitostí nahlédnout do způsobu Bílkovy grafické práce.

 

  1. Dům fotografie 2018

vladimír ambroz / akce
Kurátor: Tomáš Pospiszyl
Výstava v retrospektivním pohledu představí dílo Vladimíra Ambroze z druhé poloviny 70. let 20. století, kdy se věnoval umění performance. Vychází z autorova dosud nezveřejněného a nezpracovaného archivu, jenž je díky své celistvosti důležitým zdrojem poznání tehdejšího neoficiálního umění. Přehled Ambrozovy tvorby poprvé umožní tohoto tvůrce vřadit do kontextu české i světové performance a konceptuální fotografie.
 

Josef sudek / Praha 1945
Kurátoři: Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová a Mariana Kubištová ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i.
Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor fotografií Josefa Sudka, zobrazující Prahu poničenou bombardováním v roce 1945 a pražským povstáním spolu s válečnými opatřeními na památkách Prahy v období protektorátu. Soubor vznikl na zakázku pro nakladatele Václava Poláčka, u kterého posléze vyšel pouze v nekvalitním tiskovém provedení v Pražském kalendáři 1946 s podtitulem „Kulturní ztráty Prahy 1939–1945“. Na výstavě bude k vidění i tento kalendář a některé písemné dokumenty týkající se zakázky. Soubor fotografií bude představen na zhruba 150 ks exponátů, zahrnujících převážně originální pozitivy z Uměleckoprůmyslového musea v Praze a z Archivu hlavního města Prahy. Dále zahrne nové pozitivy (tzv. newprinty) z negativů souboru, uložených v Ústavu dějin umění. Sudkův soubor bude představen v stručném kontextu jiných fotografů Prahy v roce 1945 – zatím předpokládáme také vystavení malého počtu fotografií např. Antonína Alexandra z Památkového sboru hl. města, dále Jana Štence, Václava Chocholu, Jindřicha Marca, fotografie ze sbírek Vojenského historického archivu a Vojenského historického ústavu, Národního archivu a dalších. Katalog vydá k vernisáži nakladatelství Artefactum (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.) ve spolupráci s GHMP.
 

Gisele freund
Kurátorka: Noemi Smolik
Na jaře roku 1967 navštívila během 5. sjezdu českých spisovatelů francouzská fotografka Gisèle Freund Prahu. Během této návštěvy vytvořila 32 fotografií, na kterých jsou portrétováni Milan Kundera, Václav Havel, Jan Kosík a Pavel Kohout a zároveň snímky dokumentující samotný sjezd, dále 19 záběrů z různých míst Prahy a 6 momentek Josefa Sudka. Skupina fotografií českých spisovatelů se nachází v soukromé sbírce Martina a Margarethy Murtfeldových. Tento soubor nebyl doposud nikdy vystaven ani publikován, proto je světové veřejnosti zcela neznámý. Jedná se o svědectví dokumentující kulturní a politický život v naší metropoli, proto se přímo nabízí, abychom je poprvé zveřejnili právě v Praze.

 

  1. Galerijní web 2018

Projektor – galerie pohyblivého obrazu
Kurátorka: Jitka Hlaváčková
www.projektor.ghmp.cz
Internetová galerie Projektor je platformou Galerie hlavního města Prahy pro prezentaci děl na bázi pohyblivého obrazu. Je pilotním projektem GHMP v oblasti využití virtuálního prostoru pro přímou prezentaci umělecké tvorby. Dalšími cíli Projektoru je archivace, kritická reflexe a zkoumání možností, jak zpřístupnit umělecká díla experimentální povahy co nejširšímu publiku. Formou tematických výstavních projektů prezentujeme díla z oblasti videoartu, experimentálního filmu či uměleckého dokumentu společně s kurátorskými komentáři, profily autorů, rozhovory a dalšími textovými i obrazovými dokumenty, zasazujícími vystavené dílo do širšího kontextu. Důležité je pro nás využití principu internetového média jakožto otevřené formy, umožňující – na rozdíl od fyzické výstavy v reálném prostoru – plynulou interakci s divákem a neomezené rozvíjení určitého tématu v čase a ve virtuálním prostoru.

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.