Share |

Výstava Karla Kuklíka popisuje vztah fotografie a krajiny

Karel Kuklík (*7. března 1937, Praha) promítá do své fotografické tvorby osobní vztah ke krajině, umění, životu. Vztah transformovaný do metafyzického podobenství fantazijní asociace, zasluhující respekt, soustředění a čas. Zachycené výseky krajin v Kuklíkových fotografiích a velkoformátových kontaktech vyzařují energií nabité silové pole a vědomí nepřetržité oscilace hmot, odehrávající se zcela mimo lidská snažení. Obrazy, akcentující krajinu věčného neklidu ve své přirozenosti, čistotě a niternosti, právem náleží k důležitým a neodmyslitelným mezníkům české fotografie.
Výstava je cíleně zaměřena na fotografickou tvorbu Karla Kuklíka, výrazně ovlivněnou těsným sepětím s českým výtvarným prostředím šedesátých let minulého století. Je to ohlédnutí za impulzy nabitým obdobím, kdy Kuklík sám sebe hledá a nachází ve fotografickém světě. Pohybuje se v okruhu historiků a teoretiků umění Františka Šmejkala (1937–1988), Jiřího Padrty (1929–1978) nebo Miroslava Lamače (1928– 1992), stejně tak umělců jako např. Jana Koblasy (*1932), Jiřího Valenty (1936–1991), Aleše Veselého (1935–2015), Čestmíra Kafky (1922–1988), Jiřího Johna (1923–1972), Antonína Tomalíka (1939–1968), Zbyňka Sekala (1923–1998), Evy Kmentové (1928–1980), Františka Hudečka (1909–1990), Emily Medkové (1928–1985), Mikuláše Medka (1926–1974), Dagmar Hochové (1926–2012) a řady dalších. Pro výtvarníky, ale i pro umělecké časopisy Výtvarná práce a Výtvarné umění fotografuje umělecká díla, portréty i zákoutí ateliérů. Zabývá se fotografickou dokumentací dění na tehdejší výtvarné umělecké scéně. Pro Kuklíka představuje toto období silně koncentrovanou a soustředěnou práci, absolutní ponor do fotografie.
Cestu k fotografii však neměl Karel Kuklík přímou. Podepsal se na tom systém školství padesátých let. Karel Kuklík se vyučil automechanikem, ale cestu kfotografii nevzdal. Vroce 1959 se stal členem fotoamatérského klubu ČKD Stalingrad, jehož kořeny vedou k legendárnímu prvnímu Českému klubu
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo- Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

fotografů amatérů, založenému 19. srpna 1889, v čele s Jindřichem Eckertem (1833–1905) a Jakubem Husníkem (1837–1916). V padesátých letech byl klub přejmenován na Fotoklub Revolučního odborového hnutí ČKD Stalingrad Praha. Mezi jeho členy najdeme např. Jana Lukase, Miroslava Jodase, Dušana Šimánka nebo Ivo Gila. V letech 1960–1964 dostal Karel Kuklík příležitost pracovat jako fotolaborant ve Státním ústavu památkové péče a ochrany v Praze, kde mimo jiné kopíroval negativy Karla Plicky (1894–1987) a dalších významných fotografů. V roce 1964 si Kuklík doplňuje fotografické vzdělání, získává výuční list u družstva Fotografia a začíná vlastní kariéru nezávislého fotografa. Celoživotně se do hledáčku jeho zájmu paralelně dostává především krajina na Šumavě a na Třeboňsku, ale i městská krajina, hřbitovy, dvory, dvorky a věci transcendentální povahy. Při svobodném povolání fotografa se ovšem nevyhnul ani zakázkové, dokumentační a komerční tvorbě.
Kuklíkův dialog skrajinou můžeme charakterizovat jako záměrný celoživotní dramaturgický koncept fotografického přístupu. V revizi vlastního myšlení modifikuje elementy porozumění v souvztažnostech bytí. Své fotografické krajiny zahaluje tajemstvím, a pozvolna, v náznacích odkrývá a předkládá pozornému divákovi jejich smysl a významy skryté pod povrchem. Směřuje k dialogu mezi fotografickým viděním a náhledem do prostorových i mentálních krajin.
Krajina představuje pro Karla Kuklíka dramaturgickou spirálu vpřístupu kceloživotně rozpracovaným fotografickým cyklům. Vnímá je jako otevřený prostor principu bytí, času světa, pravdy a krásy samé o sobě. Jeho fotografie zachycují hledání vnitřní rovnováhy ve vypjatých a zmařených nadějích při pozorování zblízka. Viz například cykly Zamořená krajina (1959–1964), Krajina naděje (1963–1964), Krajina poznání (1964), Ztroskotání (1964). Kuklíkova fotografická obrazotvornost krajiny zde dostává filozofický rozměr. Minimum akce, imprese a viděná skutečnost jsou často vykresleny do nejmenšího detailu, kde každý tvar, výjev má svůj specifický význam. Motivy lesů, trávy, polí pojímají intimnost krajiny v měnících se atmosférických podmínkách. Souznějí s psychologizací daného časoprostoru. Podobné výpravy do krajin Karel Kuklík později podnikal i se svými přáteli z fotoskupiny Český dřevák. Skupinu Český dřevák založili v roce 2000 Karel Kuklík, Jaroslav Beneš, Bohumír Prokůpek a Jan Reich. V roce 2002 se ke skupině připojil Tomáš Rasl a v roce 2003 Petr Helbich.
Paralelně s přírodními tématy se do hledáčku Kuklíkova fotoaparátu dostává i městská krajina a sakrální tematika hřbitovů, náhrobků, opuštěných poničených soch. Až na pár ojedinělých výjimek – viz snímek Na Františku (1955) – Kuklík ve svých fotografiích zcela eliminuje zobrazení člověka. Fotografický hledáček
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo- Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

zaměřuje na městský půvab omšelosti a chátrání, na stavy uvnitř imaginárního času města, dvorů i věcí obyčejných. Úplná absence fabulace, příběhů, které si můžeme jen domýšlet, vyjevuje nové hlubinné vztahy mezi smysly a imaginací.
Důležitou ochranu před duchovním a morálním rozkladem představuje krajina Umění. Prolínání výtvarných tendencí s fotografií, které intenzivněji vnímáme již od avantgardních dvacátých let, modifikoval poválečný časoprostor do strukturálně expresivní fotografie. Generačním součinitelem mladé poválečné generace padesátých a šedesátých let se stala existencionální úzkost a zjevná tendence ke zduchovňování, hledání individuálního výrazu a přesahu sebe samých.
Pro Kuklíka se stává klíčovou linií imaginace v modu přírodního lyrismu. V paralelách fotografického dozrávání a vnímání prolínajících se vztahů fotografie a výtvarného umění šedesátých let neskrývá obdiv, tvůrčí souznění i inspiraci, jimiž ho naplňují Jan Zrzavý, Robert Piesen či Jiří John. Podobně jako například Jiří John pracuje s matérií stavů duše, je Kuklík fascinován hmotou přírody, fotogenií nuancí tvarů, světel a stínů krajiny v zákonité linii souhry rozumu–řemesla–citu a imaginace, stejně tak i trpělivosti a důkladnosti.
Pražská výtvarná scéna šedesátých let byla ponořena do surrealismu, abstrakce, metamorfóz hmoty. Karel Kuklík náležel spíše ke stoupencům strukturální nefigurace, k informelu, imaginativnímu umění. Poučen surrealismem, ale i postsurrealistickými přístupy například Františka Muziky (1900–1974) nebo Zdenka Sklenáře (1910–1986), našel svůj osobitý rejstřík vizuálního sdělení. Zaměřil se na přírodní symboliku, umožňující útěk do fascinace vnitřní svobodou, do vlastních imaginativních krajin. Převádí je však do svého vlastního transcendentního modu, když akcentuje obraz přírody nesoucí v sobě znaky, symboly, stopy posvátna. Do fotografií otiskuje nejniternější obraz dané reality, například detail vrásnění kamene, stébla trav, odlesk vodní hladiny či tajemné struktury městských zdí a zákoutí; to vše jsou znaky konkrétna, tedy znaky transcendence. Důkazy prožité reality, jíž protéká čas vhmotné i duchovní rovině ve své konkrétnosti, fotografické věrnosti a hloubce výpovědní věcnosti.
Výstava je poctou Karlu Kuklíkovi k jeho osmdesátým narozeninám. Je oslavou života, oslavou přítomnosti, lidskosti a souznění s přírodními zákony. Vypovídá o stálé platnosti nazírání na svět, na prostředí, v němž žijeme, na čas, na nepostradatelnost múzy kolem nás. Vypovídá o světle i tmě člověka vurčitém kontrapunktu k civilizaci nových a jiných krajin.
Pavlína Vogelová
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo- Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

Biografie: Karel Kuklík (*7. 3. 1937, Praha)

1954 1954–1959 1959 1960–1964 1960–1969
1962 1964 od 1964 1967 70. léta 1985 1986 1989 1990 2000

vyučen automechanikem
automechanik / Dopravní úřad spojů
členství ve fotoklubu ČKD Stalingrad
odborný laborant / Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze
spolupráce s časopisy Výtvarné umění, Výtvarná práce, s Literárními novinami a dalšími, fotografování plastik, obrazů, výstav, výtvarných ateliérů a portrétů umělců
maturita na večerní jedenáctiletce
výuční list fotografa v družstvu Fotografia
fotograf ve svobodném povolání
člen Svazu československých výtvarných umělců
spolupráce s nakladatelstvími Odeon, Panorama, Pressfoto, Obchodní tiskárny Kolín výroční cena nakladatelství Panorama, čestné uznání ministerstva kultury
člen Svazu českých výtvarných umělců
člen Aktivu volné fotografie (PHP)
člen Asociace fotografů, v letech 1991–1998 místopředseda správní rady spoluzakladatel fotografické skupiny Český dřevák (2000–2008)

Zastoupení ve sbírkách
Museum of Fine Arts, Houston
The Museum of Modern Art, New York Bibliothèque Nationale de France, Paris Galerie hlavního města Prahy
Národní galerie v Praze
Uměleckoprůmyslové museum v Praze Moravská galerie v Brně
Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec Muzeum Šumavy, Kašperské Hory
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo- Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

Samostatné výstavy (výběr)
1959 Karel Kuklík – Oldřich Tocauer, Praha, Klub fotoamatérů ČKD Stalingrad 1963 Fotografie Karla Kuklíka, Mladá Boleslav, výstavní síň Na Karmeli

 1. 1966  Fotografie Karla Kuklíka z let 1958–1965, Praha, Československý spisovatel
 2. 1967  Karel Kuklík, Brno, Kabinet fotografie Jaromíra Funkeho
 3. 1968  Karel Kuklík, Praha, Mánes – Galerie mladých
 1. 1979  Karel Kuklík, Praha, Galerie hlavního města Prahy
 2. 1980  Karel Kuklík – Fotografie, Roudnice nad Labem, Oblastní galerie výtvarných umění
 3. 1981  Šumava, Kašperské Hory, Muzeum Šumavy

1984 Šumava, Praha, Foma
1987 Karel Kuklík – Fotografie, Brno, Dům pánů z Kunštátu

 1. 1991  Krajina, Praha, Foma
 2. 1992  Šumavská krajina, Německo, Freyung, Galerie Wolfstein

1996 Šumava, Německo, Esslingen am Neckar

 1. 1996  Portréty a ateliéry šedesátých let, Praha, galerie Atrium na Žižkově
 2. 1997  Krajina podle Kuklíka, Praha, Pražský dům fotografie

1997 Fotografie z let 1959–1996, Praha, České muzeum výtvarných umění
1997 Karel Kuklík – Grant Prahy 1997, Praha, Komorní galerie Domu fotografie J. Sudka
1997 Karel Kuklík – Bohumír Prokůpek. Krajina intimní prostor, Praha, Pražský dům fotografie 1997 Fotografie Karla Kuklíka z let 1959–1996, Cheb, galerie G4
2004 Karel Kuklík. Krajina návratů, České Budějovice, Alšova jihočeská galerie

 1. 2007  Karel Kuklík. Vzpomínka na SSSR, Kladno, Malá galerie České spořitelny
 2. 2008  Karel Kuklík, Praha, Klub Koníček Ivana Havla, restaurace Lucerna
 3. 2009  Karel Kuklík a Richard Homola, Praha – Město návratů, Cheb, galerie G4
 1. 2011  Karel Kuklík. Dvůr I a II, Kladno, Malá galerie České spořitelny
 2. 2012  Karel Kuklík, Krajina návratů, Kladno, Malá galerie České spořitelny

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo- Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

Skupinové výstavy (výběr)
1960 Konfrontace II, Praha, Ateliér Aleše Veselého

 1. 1964  Výstava Československého užitého umění, Finsko
 2. 1965  Konfrontace III, Praha, Alšova síň
 3. 1966  Aktuální tendence českého umění, Praha, Obecní dům
  Surrealismus a fotografie, Brno, Dům pánů z Kunštátu
  Surrealismus a fotografie, Německo, Essen, Museum Folkwang

1968 Tři českoslovenští fotografové (Emila Medková, Čestmír Krátký, Karel Kuklík), Polsko, Krakov, Nová
Huť
1982 Aktuální fotografie, Brno, Moravská galerie v Brně

 1. 1988  Město, Brno, Dům umění města Brna
 2. 1989  Výtvarní umělci ve fotografii (1848–1989), Praha, Národní galerie

1989 Československá fotografie 1945–1989, Praha, Valdštejnská jízdárna 1991 Český informel, Praha, Galerie Václava Špály

 1. 1996  Surrealistické incidence, Praha, Pražský dům fotografie
 2. 1997  Detail, Praha, Národní technické muzeum
 1. 2000  Proměny Prahy, Praha, Staroměstská radnice
 2. 2001  Tvář naší země, Praha, Pražský hrad

2001 Český dřevák, Cheb, galerie G4

 1. 2001  Fotografie jako umění v Československu, Brno, Moravská galerie v Brně
 2. 2002  Známé tváře, Praha, Staroměstská radnice
 3. 2003  Umění je abstrakce – Česká vizuální kultura 60. let, Praha, Jízdárna Pražského hradu; Brno,
  Moravská galerie v Brně; Olomouc, Muzeum umění
 1. 2003  Zlatý fond 2003, Jindřichův Hradec, Národní muzeum fotografie
 2. 2004  Český dřevák, Kladno, Malá galerie České spořitelny
 3. 2005  Česká fotografie 20. století, Praha, Městská knihovna
 4. 2006  Český dřevák, Cheb, galerie G4
  České umění 20. století, Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie
 5. 2007  Český dřevák, Vídeň, Galerie auf der Pawlatsche
 6. 2008  Český dřevák, Hradec Králové, výstavní síň Foma Bohemia
  Neregulováno. Prales ve fotografii, Brno, Moravská galerie v Brně Třetí strana zdi, Brno, Moravská galerie v Brně

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo- Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

 1. 2009  Český dřevák, Mělník, Regionální muzeum
 2. 2010  Český dřevák a jeho host, Polsko, Katowice, Galerie Pusta
  Přírůstky Alšovy jihočeské galerie 2000–2010, Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie
 3. 2011  Rothmayerka: Karel Kuklík, Jaroslav Beneš, Richard Homola, Tomáš Rasl, Tomáš Balej, Kladno, Malá
  galerie České spořitelny

2014 W Ogrodze Rothmayera: Karel Kuklík, Jaroslav Beneš, Tomáš Rasl, Tomáš Balej, Wojciech Zawadzki,
Polsko, Jelenia Góra, Galeria Korytarz
Fotografická portfolia
Dvůr 1976–1978, 1979
Krajina návratů II 1973–1980, 1981 Grébovka 1974, 1993
Šumava – variace na téma, 1995
Autorské publikace
Karel Kuklík: Šumava. Praha, Panorama, 1984
Karel Kuklík: České a moravské rybníky. Praha, Pressfoto, 1988
Karel Kuklík: Český Krumlov. Praha, Pressfoto, 1992
Karel Kuklík: Šumava. Praha, nakladatelství Kuklik, 1996
Jan Kříž: Karel Kuklík. Praha, České muzeum výtvarných umění, 1997 Karel Kuklík: Praha 1997–1998. Katalog grantu Prahy, 1998
Karel Kuklík: Krajiny návratů. Praha, nakladatelství Kuklik, 2004

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo- Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

Karel Kuklík / Fotografický dialog s krajinou
7. 2.–14. 5. 2017
Kurátorka a koncepce výstavy: Pavlína Vogelová Koordinátorka výstavy: Olga Malá
Grafické a architektonické řešení: Filip Skalák Anglický překlad: Irma Charvátová
Jazyková spolupráce: Kateřina Tlachová
Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová
PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová
Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová Rámování a paspartování: Věra Parkánová, Blanka Škodová
Mediální partneři: Art&Antiques, Art for Good, ArtMap, Český rozhlas, PRAGUEEVENTSCALENDAR, PROTIŠEDI.CZ, Radio 1
Místo konání: Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1 Termín konání: 7. 2. 2017 – 14. 5. 2017
Otvírací doba: út–ne 10:00–18:00, čt 10:00–20:00
Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)
Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, +420 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz Další informace: www.ghmp.cz

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo- Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ
Mimořádný program:
st. 1. 3. 18:00
Večer s Karlem Kuklíkem a hosty Jaromírem Zeminou, Jaroslavem Benešem a Tomášem Raslem o fotografii, krajině i Českém dřeváku, moderuje Pavlína Vogelová
Komentované prohlídky:
Kurátorská prohlídka s Pavlínou Vogelovou čt. 6. 4. 18:00
čt. 4. 5. 18:00
Víkendové výtvarné workshopy:
so. 4. 3., 13:00–18:00 Obrazotvornost krajiny, Dům fotografie so. 8. 4., 13:00–18:00 Mezi fotografií a obrazem, Dům fotografie
Ve výtvarných reakcích budeme reflektovat autorovu celoživotní tvorbu a jeho charakteristická témata (krajina, město, dvorky a věci transcendentální povahy). Vytvoříme výtvarné konfrontace Kuklíkových krajin s tvorbou autorů, kteří ho ovlivnili (Jan Zrzavý, Robert Piesen, Jiří John, Marc Chagall), vzniknou tak fantazijní asociace na pomezí fotografie a kresby (např. formou doplnění chybějícího výseku krajiny, horizontu a oblohy vlastní kresbou). Prolínání výtvarných tendencí s fotografií rozvedeme prostřednictvím výrazového experimentu. Pomocí barevných transparentních fólií, použitých na principu fotografických filtrů, budeme měnit celkové vyznění fotografií. Formou kresby barevnými pastely vytvoříme variace vybraných fotografií, na kterých si ověříme účinky proměn atmosférických podmínek.
Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.
Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory:
ne. 2. 4., 15.00–18.00 Věci, struktury a detaily, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci ne. 9. 4., 15.00–18.00 Tvary, světla a stíny krajiny, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
Výtvarné reflexe k fotografické tvorbě Karla Kuklíka jsou zaměřeny na dva tematické cykly – osobní vztah k prostředí a věcem, vztah člověka ke krajině. V rámci interaktivních dílen se zaměříme na experimentování s fotografickou technikou fotogramu. Budeme pracovat v prostředí temné komory a seznámíme se blíže se základy pro vytvoření fotografického obrazu – práce s vrženým stínem a s exponováním za pomocí světla.Tím navážeme na principy klasické fotografie. Úvodní setkání bude soustředěno na tvorbu fotogramů. Účastníci svou práci pojmou v umělecké rovině s tvůrčími aspekty nebo čistě jako informativní záznam charakteru objektů. Během druhé dílny se budeme věnovat přírodní symbolice, která se bude odehrávat ve fotografických obrazech jako zachycení výseků krajiny nebo jako fantazijní asociace.
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo- Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.
Rezervace nutná
Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové – 5 Kč; děti nad 10 let – 20 Kč
Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.
 
 

Karel Kuklík / Fotografický dialog s krajinou 
Galerie hlavního města Prahy
Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
7. 2. 2017 – 14. 5. 2017 
út–ne 10:00–18:00, čt 10:00–20:00
Kurátorka a koncepce výstavy: Pavlína Vogelová


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.