Share |

Přednáška zdarma: Lékaři a lékárníci pohřbení na Malostranském hřbitově

Lékaři a lékárníci pohřbení na Malostranském hřbitově
Hovoří Alena Lehnerová a Gabriela Kalinová

Malostranský hřbitov vděčí za svůj vznik dvěma událostem. První z nich byla morová epidemie roku 1680, kdy na místě dnešního Malostranského hřbitova a kostela Nejsvětější Trojice vznikl morový lazaret. Zemřelí na mor byli pochováváni do šachtových hrobů v blízkosti lazaretu. Lazaret, včetně morového pohřebiště, sloužil ještě za další epidemie moru v roce 1713, a také za největší demografické katastrofy na našem území v 18. století – hladomoru z let 1771 – 1772. Druhou událostí byla pohřební reforma Josefa II., která zakázala pohřbívat mrtvé uvnitř obydlených oblastí. Ve Vídni tehdy vznikly komunální hřbitovy „na zelené louce“, u nás byla dána přednost bývalým morovým pohřebištím – Malostranskému hřbitovu a Olšanům. Pohřební reforma Josefa II. byla pouze součástí celé řady reforem a nařízení, které se promítly i do oblasti lékařství a lékárenství – pro české země přitom platily zvláštní předpisy a nařízení.

Přednáška se bude zabývat vznikem prvních sanitárních zařízení na území Prahy a lékaři, kteří působili buď v nich, nebo vykonávali praxi na území Prahy. Celkem se podařilo dohledat základní životopisné údaje o třiceti osmi lékařích či jejich rodinných příslušnících, pohřbených na Malostranském hřbitově. Velkým změnám bylo v této době reforem podrobeno také lékárenství – toto však podléhalo svým vlastním zákonům a nařízením. V přednášce bude věnována pozornost pražským lékárnám konce 18. a první poloviny 19. století (se zvláštním zřetelem na Malou Stranu a Staré Město) a lékárnickým rodinám, které je provozovaly. S rozvojem zdravotních zařízení a lékáren souvisel i rozvoj sociálního sektoru – tzn. chudobinců, chorobinců, různých dobročinných ústavů aj. Mimo lékařů a lékárníků bude věnována krátká zmínka i osobám, které se podílely na vzniku a rozvoji těchto zařízení (rodina Klárova, Heřman Dichtl jako podporovatel Milosrdných sester, pedagogové Ústavu slepců). Přednáška bude doplněna aktuálními snímky náhrobků lékařů, lékárníků a osob ze sociálního sektoru – na Malostranském hřbitově se jich zachovalo celkem dvacet šest, na jiných hřbitovech další čtyři. Přednáška je spojena s prezentací monografie „Lékaři a lékárníci pohřbení na Malostranském hřbitově“, vydané nově na základě grantu přiděleného Městskou částí Praha 5. 

456. Hovory o Praze
Národní technické muzeum, Kostelní 42
22.1.2018 18-19.30
Vstup volný
Vytištěná publikace bude zdarma k dispozici na Májových slavnostech 2018, v elektronické podobě bude ke stažení na začátku roku 2018.
Více zde: http://www.malostranskyhrbitov.cz/products/mc-praha-5-podporila-publikaci-o-lekarich-a-lekarnicich-na-mh/


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.