Share |

Novinky Nakladatelství UMPRUM na leden/únor 2015

foto: pořadatel akce

Taková je nabídka knižních titulů Nakladatelství UMPRUM na leden/únor 2015:
 
Karel Císař
Abeceda věcí. Poznámky k modernímu a současnému umění

Kniha se pokouší překonávat zažité stereotypy o izolovanosti moderního a současného českého umění a o nemožnosti diskutovat jeho význam pojmovým aparátem, který vznikl v jiné kulturní situaci. Soubor se nesnaží předložit revizionistické dějiny českého umění 20. a 21. století, ale identifikovat klíčové události a radikalizovat jejich vnitřní smysl. Tomuto záměru slouží i uspořádání do šesti oddílů podle chronologie témat. První oddíl je věnován české avantgardě dvacátých a třicátých let 20. století, druhý české neoavantgardě šedesátých a sedmdesátých let, třetí zahraničnímu konceptuálnímu a postmodernímu umění šedesátých až osmdesátých let a jeho domácí recepci, čtvrtý se zaměřuje na fotografii, pátý na archivní impulz a šestý na historiografický obrat a anachronismus v současném umění. Každý oddíl je započat teoretickou statí, která uvádí čtenáře do probírané problematiky a seznamuje ho s dobovou diskusí o ní. Následující studie pak teoretické problémy tematizují v konkrétních dílech výtvarných umělců a v některých případech, když vstupují do polemiky s jinými teoretiky, i v textech jiných autorů. Grafický design Petr Bosák a Robert Jansa.
Cena 500 Kč, ISBN 978-80-86863-70-2
……………………………………………
Mgr. Karel Císař, Ph.D., teoretik umění a kurátor. Působí jako odborný asistent pro obor estetika a teorie umění na VŠUP v Praze a jako vědecký pracovník FÚ AV ČR. Zabývá se teorií moderního a současného umění a dějinami fotografie. Knižně publikoval mj. Věci, o kterých s nikým nemluvím a Stav věcí. Spolu s Janem Wollnerem připravil k vydání publikaci Svést Labe do Berounky (VŠUP 2011). Kurátorsky připravil například výstavy „Vzpomínky na budoucnost“ či „Obrazy a předobrazy“. V roce 2014 získal stipendium v rámci Ceny Igora Zabela za kulturu a teorii.
 
Roman Brychta, Vít Havránek, Cyril Říha (eds.)
Vysoký čas spojování odlišeného a vrstvení materiálů v roce 2014
Katalog k výroční výstavě Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Výroční výstava UMPRUM 2014 vstupuje do dialogu s dvojí tradicí. Jednak se koná na začátku roku, během něhož škola coby vzdělávací instituce s dlouhodobě nejširším portfoliem vizuálních uměleckých disciplín v zemi slaví své 130. narozeniny. Tuto skutečnost se výstava snaží reflektovat prostřednictvím genealogické rešerše týkající se zrodu, vývoje i případných zániků zde vyučovaných oborů a připomínky jejich význačných pedagogů. Vedle toho se však tato výstava konfrontuje s tradicí výrazně mladší, a to jakožto čtvrté pokračování výročních expozic Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, jež se kromě představení vybraných studentských prací pokoušejí též formulovat téma, které sice z prostředí školy niterně vychází, ale má ambici přesáhnout a iniciovat tak širší umělecko-společenskou debatu. Letošním tématem, stavějícím na pozadí sondy do historie, jsou vztahy současných uměleckých přístupů v oborech architektury, designu, grafiky, užitého a volného umění mezi sebou, jejich více a méně očekávané blízkosti a vzdálenosti. Aby kurátoři – Roman Brychta, Vít Havránek a Cyril Říha – ještě více zdůraznili přesah tématu nad pouhé výsledky a pedagogické programy jedné školy, pro celý text katalogu vytvořili univerzální konceptuálně-redakční zásah. Zaměňují ateliérza hromadu, pedagogaza toho, jenž vede, průmysl za vrstvení materiálů, studenta/studentkuza pohyba/pohybku, školuza čas, uměníza spojování odlišeného. Tato náhrada není libovolná, ale má svoje etymologické opodstatnění. Grafický design Richard Rozhoň a Jaromír Skácel.
Cena 50 Kč, ISBN 978-80-86863-52-8
 
www.umprum.cz/nakladatelstvi


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.