Share |

Jak jste na tom s počítačovou gramotností? Otestujte se

IT Fitness test prověří počítačovou gramotnost žáků i veřejnosti
 
Dům zahraniční spolupráce, v rámci kampaně eSkills for Jobs 2015 – 2016, nabízí všem školám i široké veřejnosti možnost prověřit si počítačové dovednosti prostřednictvím IT Fitness testu. Testování, které probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je spuštěno 15. září. 2015 a bude ukončeno 31.12 2015. Každý účastník obdrží po absolvování testu na svůj email certifikát s procentuální úspěšností. Účast je zdarma a zapojit se může každý.
 
Celoevropská kampaň eSkills for Jobs 2015-2016  (http://eskills-week.ec.europa.eu/) je iniciována Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl. V České republice je kampaň koordinována Domem zahraniční spolupráce a informace o ní jsou k dispozici na webové stránce www.itfitness.cz. Úkolem této iniciativy je motivovat mladé lidi, především žáky a studenty základních a středních škol, ke studiu a profesnímu uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií. Kampaň se také snaží vzbudit zájem široké veřejnosti o zvyšování úrovně počítačových dovedností v každodenním i profesním životě.
 
Cílem testu je každé­mu zúčastněnému pomoci odhalit, v kterých oblastech jsou jeho počítačové dovednosti dostatečné, a kde má naopak mezery a mohl by se více vzdělávat, aby v budoucnu uspěl na trhu práce. Test se zaměřuje na zvládnutí teoretických i praktických otázek a úkolů z oblasti informačních technologií. Jedná se o otázky a úkoly, jež většina z nás řeší v běžné práci s počítačem - jeho softwarem, textovými, tabulkovými, gra­fickými editory, hardwarem a samozřejmě internetem,“ uvádí k testu Barbora Grečnerová z Domu zahraniční spolupráce.
 
Test je rozdělen do dvou úrovní. První úroveň je určena žákům základ­ních škol, druhá pro žáky středních, vyš­ších odborných a vysokých škol a širokou veřejnost. IT Fitness test je k dispozici online a není nutné ho nijak instalovat. Zájemci do testu vstoupí na základě jednoduché registrace. Po úvodní dobrovolné anketě následuje samotný test, který obsahuje 24 otázek a úkolů, na které je potřeba přibližně 45 minut. Správné odpovědi budou zveřejněny na profilech účastníků po ukončení testování, tedy po 31. 12. 2015. 
 
Dům zahraniční spolupráce test IT Fitness nabízí již počtvrté, v předchozích letech 2010, 2012 a 2014 dosahoval počet zapojených průměrně 30 000. Výsledky testu v minulém roce odkryly slabé i silné stránky českých uživatelů. Žákům základních škol se nejvíce dařilo v otázkách týkajících se e-mailové komunikace, užívání sociálních sítí a úprav pravopisu v textových editorech. Naopak největší problém měli s vyhledáváním praktických informací na internetu, jako jsou například úřední hodiny na úřadu či vlakové spojení. Žáci středních škol prokázali největší znalosti v bezpečnosti na internetu mobilních zařízení. Nízká úroveň znalostí se naopak projevila u otázek zaměřujících se na práci s tabulkovými editory.
Užitečné odkazy:
České webové stránky kampaně: www.itfitness.cz.
Evropské stránky kampaně: http://eskills4jobs.ec.europa.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/eskills4jobsCZ
Twitter: https://twitter.com/eSkills4JobsCZ
 
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. Součástí DZS je také Národní agentura Erasmus+. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naerasmusplus.cz.
 
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.